Kontaktfamilj

Om ni är en familj med engagemang, omsorg och tid kan ni bli kontaktfamilj. En kontaktfamilj ska vara en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd.

Kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja. Kontaktfamiljen kan även fungera som en förebild.

En kontaktfamilj har tystnadsplikt. Det innebär att familjemedlemmarna inte får berätta för andra om barnets, ungdomens eller föräldrarnas personliga förhållanden.

Detta förväntas av en kontaktfamilj

Ni ska ge stöd och avlastning. Det innebär att barnet får komma till er till exempel en gång i månaden. Ni ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till.

Ni har till uppgift att hjälpa den enskilde och dennes närmaste i personliga angelägenheter. Ni ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i familjens vardag.

Ni lyssnar, uppmuntrar fritidsaktiviteter och är ett stöd för den egna familjens egna resurser. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att den enskilde familjen känner trygghet i kontakten. Det är även viktigt att möta den hjälpsökande familjen och dess livssituation med respekt.

Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att ni bör:

  • Tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor.
  • Vara intresserad av hur andra människor har det.
  • Ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot barn i ert hem.
  • Ha en trygg och stabil livssituation.

Stöd och ersättning

Ni får stöd i ert uppdrag som kontaktfamilj av socialsekreterare. Ni får även en viss ersättning för ert uppdrag. Det består av dels ett arvode som är skattepliktigt och dels ett skattefritt belopp som ska täcka de extra utgifter som kan uppstå med anledning av uppdraget.

Så blir ni kontaktfamilj

Ta kontakt med socialsekreterare. Vi bokar tid för en intervju och sedan ett hembesök. Intervjun tar en dryg timme och därefter sammanställs allt i en utredning. Vi hämtar också registeruppgifter från kronofogdemyndigheten, polisen samt socialregistret.

Publicerad den 20 augusti 2020