Nyheter

Gruvan i Rönnbäcken

Arbetshjälm i närbild.

Den planerade gruvan  i Rönnbäcken är ett ämne som berör. Det finns många frågor som vi alla ställer oss. Vi vill informera dig om hur processen ser ut och vad som händer härnäst, samt vår roll i detta. Det är under tiden som nu kommer som både du och vi ska kunna ställa och förhoppningsvis få svar på de frågor vi har.

Den 22 augusti beslutade regeringen att godkänna Nickel Mountain AB:s ansökan om så kallad bearbetningskoncession för den planerade gruvan i Rönnbäcken, Tärnaby. I beslutet har regeringen vägt riksintresset för gruvnäring mot riksintresset för rennäring. Beslutet från regeringen är att just i detta fall väger riksintresset för gruvnäring tyngre än riksintresset för
rennäring.

Nu ska företaget ta fram en så kallad miljökonsekvensbeskrivning där de tydligt beskriver vilken påverkan gruvan kommer att få på miljön och vad de ska göra för att minimera denna påverkan. Det kan till exempel gälla utsläpp, buller eller damm.

Under arbetet med att ta fram denna beskrivning kommer alla berörda parter, till exempel markägare, samebyar, kommunen, enskilda och myndigheter att få komma till tals i olika samråd.

Det är Mark- och miljödomstolen som till sist avgör om Nickel Mountain får tillstånd att starta en gruva i Rönnbäcken.

Kommunens roll

Vi följer hela tiden företagets ansökningsprocess noggrant och har synpunkter på det som vi kan påverka. Nu när miljökonsekvensbeskrivningen ska tas fram kommer vi att medverka vid flera
samråd.

Vi måste också vara förutseende och ha planer för hur vi ska se till att människorna i och kring den eventuella gruvan har någonstans att bo, att deras barn kan gå i skolan, att de har meningsfulla fritidsaktiviteter och så vidare. Det vill säga, sådant som är viktigt för oss alla.

Vår uppgift är också att informera och bearbeta andra aktörer så att samhället fungerar för oss alla om det blir en gruva. Det kan till exempel gälla Trafikverket så att de säkerställer att E12:an och andra vägar rustas för den typ av trafik som kan bli.

Flödesschema för att beskriva processen

1. Undersökningstillstånd

 • Ges av den statliga myndigheten Bergsstaten.
 • Företaget får ensamrätt på undersökning och tillträde till markerna.
 • Provborrningar för att kontrollera mineralhalten.

2. Bearbetningskoncession

 • Ges av den statliga myndigheten Bergsstaten.
 • Ger företaget ensamrätt på mineralfyndigheten.
 • Företaget tar fram en miljökonsekvensbeskrivning utan formella samråd som fokuserar på nyttjandet av marken.

3. Miljötillstånd (det är här vi är nu)

 • Ges av Mark- och miljödomstolen.
 • Ansökan om tillstånd att bygga, driva och avveckla en mineralfyndighet under givna förutsättningar.
 • Ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som berör vatten, exempelvis sedimenteringsdammar.
 • Kräver en godkänd miljökonsekvensbeskrivning där formella samråd med berörda parter ingår.

4. Bygg- och marklov samt övriga tillstånd

 • Ansökan om bygglov för byggnader hos kommunen enligt plan- och bygglagen.
 • Kulturmiljölagstiftningen.
 • Andra tillstånd, till exempel för brandskydd, kemikaliehantering eller räddningsarbete.