Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsens sammanträde

Idag tisdag 13 september har kommunstyrelsen haft sammanträde. På dagordningen fanns bland annat behandling av ny fördjupad översiktsplan för Tärnaby.

Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Tärnaby utan invändningar. Nästa steg är nu att den ska behandlas av kommunfullmäktige innan den kan antas och vinna laga kraft. Den gällande fördjupande översiktsplanen för Tärnaby är från 1998. Framtagandet av den nya fördjupade översiktsplanen för Tärnaby - ”Tärnaby med utsikt mot framtiden” - påbörjades genom tre tidiga medborgardialoger under våren 2019 samt en digital dialog mellan september 2018 och februari 2019.

Efter dessa inledande medborgardialoger har planförslaget genomgått en rad förändringar. En miljökonsekvensbeskrivning har tillkommit samt nya utvecklingsområden. Ett avgränsningssamråd för miljökonsekvensbedömningen ägde rum med Länsstyrelsen Västerbotten i april 2021. Att vi nu får en ny fördjupad översiktsplan för Tärnaby ger het nya möjligheter att fortsätta utveckla Tärnaby med permanentboende, industri, handel, alpina områden, friluftsliv och allt som krävs för att skapa ett levande samhälle. Mer uppdateringar om FÖP Tärnaby kommer när den behandlats av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen tog också beslut om en omprioritering av investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram 2022 (KS/2021:808). Under försommaren har det uppstått läckage i taket på förskolan Regnbågen i Storuman. En noggrannare undersökning av taket visade på att skadorna sträcker sig över hela taket. Detta medför att hela taket på förskolan behöver bytas ut och kommunstyrelsen har nu tagit beslut om budget på en miljon kronor och igångsättningstillstånd.

Kommunens trafikplanerare informerade om terminsstarten och hur det gått med de sen tidigare kommunicerade förändringarna gällande skolskjuts.

I övrigt var det uppföljning på motioner och medarbetarenkät. Fullständigt protokoll finns efter justering på vår hemsida.

Publicerad den 13 september 2022