Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har haft sammanträde tisdag 18 oktober. En stor del av mötet ägnades åt kommunens delårsrapport för årets första åtta månader. Prognosen för helåret är att kommunen kommer att redovisa ett överskott totalt sett.

Kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar överskott medan fritids- kultur och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden prognostiserar underskott gentemot budget. För kommunkoncernen, dvs kommunens bolag pekar prognosen totalt på ett överskott, även om man från Hemavan-Tärnaby Airports verksamhet räknar med ett underskott.

Kommunstyrelsen diskuterade kommande års ekonomiska förutsättningar och konstaterar att redan 2023 innebär prognoserna en drastisk försämring av de ekonomiska förutsättningarna för kommunen. En global lågkonjunktur, kriget i Ukraina och en hög inflationstakt är faktorer som ger en kraftigt försämrad ekonomi för kommuner och regioner kommande år. Detta påverkar naturligtvis även Storumans kommun.

Förslag till skattesats behandlades och föreslås bli oförändrad 2023 vilket innebär 23,10 öre per skattekrona.

Kommunstyrelsen fick också information om kommunens verksamhet inom mät- och kartenheten samt aktuella projekt inom tekniska med vatten, avlopp och bredband. Koncernchef Peter Persson informerade om processen med hur etablering av vindkraft fungerar.

Administrativ chef Patrik Nilsson infomerade om de strukturella förändringar som befolkningsutvecklingen medför och att dessa frågor kräver hantering snarast, då befolkningsunderlaget minskar samtidigt som inflationen gör att de ekonomiska förutsättningarna blir sämre. Kommunens förhållandevis höga sjuktal behöver också hanteras.

Fullständigt protokoll finns efter justering i vanlig ordning på kommunens webbplats.

Publicerad den 18 oktober 2022