Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen 9 april

Kommunstyrelsen har haft sammanträde och bland annat behandlat följande ärenden.

Kommunstyrelsen verksamhetsberättelse för 2023 fastställdes. Kommunstyrelsen sammantagna verksamhetsmål 2023 att klara minst 59 procent av målen har uppfyllts. Vi uppfyller totalt 81 procent av våra verksamhetsmål under 2023. Kommunstyrelsens har ett ekonomiskt resultat på 21 286 000 kronor 2023. Överskottet kommer till stor del av försäljningen av Storumans Flygplats. Verksamhetsberättelsen antas slutligen i fullmäktige den 25 april.

Årsredovisningen för 2023 godkändes. Kommunens resultat uppgår till 18,2 miljoner kronor, När de kommunala bolagen inkluderas uppgår resultatet till 17,4 miljoner kronor och är i den delen väsentligt lägre än föregående års resultat. Exkluderas engångsposten som avser försäljning av flygplatsen i Gunnarn kvarstår knappt 3 miljoner kronor i resultat.  Årsredovisningen antas slutligen i fullmäktige den 25 april.

Kommunstyrelsen har antagit en biblioteksplan för år 2024-2027. Planen fungerar som ett vägledande dokument hur bibliotekets verksamhet i Storumans kommun ska arbeta under kommande år.

I september 2023 togs beslut om att den del av SumNet som berör så kallad kapacitetsnivå ska föras över till kommunalt bolag. En utredning har gjorts vilket kommunalt bolag som har bäst förutsättningar att hantera överflyttad verksamhet. Bedömningen i utredningen är att Industri- och logistikcentrum i Storuman AB har bäst förutsättningar att överta kapacitetsnätet när man har viss erfarenhet och kompetens av liknade verksamhet samt att ILC meddelat intresse om övertagande. Överföringen börjar gälla den 1 januari 2025.  Beslutat fattas slutligen i fullmäktige den 25 april.

Beslut har också tagits om att aktivera budgetberedningen. År 2023 hade Storumans kommun det svagaste resultatet på över tio år och mycket pekar på att 2024 blir ännu tuffare. Mot bakgrund av att kostnader ökar i snabbare takt än kommunens intäkter finns skäl att genomföra en analys av förutsättningarna inför 2025. Kommunstyrelsen har i januari beslutat tillsätta en budgetberedning för innevarande mandatperiod med sammansättning bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt en representant från varje parti i kommunfullmäktige som inte är representerat bland arbetsutskottets ledamöter. Denna beredning kommer nu att sättas i skarpt läge och ska ha sitt första sammanträde den 14 maj.

– Det känns bra att en enig kommunstyrelse är överens om att aktivera budgetberedningen för att kontrollera förutsättningarna för kommunens kommande ekonomi, eftersom att det troligtvis kommer att behövas en ordentlig genomgång så att våra verksamheter bedrivs så effektivt som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrik Dahlgren.

Avslutningsvis beviljades medfinansiering till två projekt. Dels projektet Byafilm som är en fortsättning på de filmprojekt Kulturakademin bedrivit under flera års tid. 349 000 kronor ur bygdemedel avsatta för näringslivsfrämjande åtgärder beviljas för år 2024. Målet med projektet Byafilm är att intervjua många fler personer i hela kommunen, filma de platser de pratar om och inkludera både film och stillbilder. Varje by ska få egen ”byafilm” som visar livet under de fyra årstiderna som både ska kunna användas som information och marknadsföring, men också vara av dokumentärkaraktär.

Projektet ”Alla behöver, alla behövs” beviljas medfinansiering ur bygdemedel för näringslivsfrämjande åtgärder under år 2024. Projektet är ett samverkansprojekt med bland annat Malå, Norsjö och Vilhelmina och ska arbeta med ett helhetsperspektiv för personer som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

Fullständigt protokoll finns att läsa efter justering på kommunens hemsida.