Nyheter

Nya regler för barnomsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

För att anpassa reglerna utifrån bl.a. nya förhållanden så har en total översyn av reglerna för barnomsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem gjorts. Grunden har varit de gamla reglerna men reglerna har byggts ut med flertalet förtydliganden samt att man säkerställt att reglerna följer gällande lagstiftning.

En omvärldsspaning på andra kommuners regler har också gjorts för att få stöd i att de nya reglerna omfattar alla de situationer och fall som kan uppkomma ifråga om placeringar i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Tidigare beslutade regler för barnomsorgen är sedan 2010 (fastställda av Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2010-09-09 § 85) och sedan dess har en del förändrats inom barnomsorgen, bl.a. har kommunfullmäktige i Storumans kommun beslutat om att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid (beslut enligt KF 2017-06-13, § 52) i de fall vårdnadshavare uppfyller vissa kriterier. 

I de nya reglerna för barnomsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har några tillägg och förändringar gjorts. Dessa är bland annat:

• Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare.
• Förändringar i familjebilden (ex. om vårdnadshavare flyttar isär) ska skyndsamt anmälas till kommunen och nya avtal, baserat på nya inkomstupplysningar, ska då upprättas.
• Barnomsorg på obekväm arbetstid har ej öppet Kristi himmelsfärdshelgen (torsdag, fredag, lördag, söndag)
• Vårdnadshavare som tackat ja till en plats betalar för platsen 12 månader per år oavsett semester, lov, ledighet, sjukdom.
• Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid är giltig i 1 år från att den inkommit och ob-omsorg är tidsbegränsad och beviljas om högst 12 månader i taget.
• Om vårdnadshavare är sjukskriven har barnet rätt att vara på förskolan den tid den andre vårdnadshavaren arbetar/studerar inkl. restid.
• Kommunen kan avsluta placering av barn då man har fått plats på felaktiga uppgifter eller att platsen inte har nyttjats på 60 dagar (utan giltigt skäl)
• Felaktigt inlämnade inkomstuppgifter kan leda till rättsliga åtgärder och efterdebitering tre år tillbaka i tiden.
• Stängningsdagar för verksamhetsplanering ökas till fyra dagar per år (tidigare tre dagar).
• 15 timmar/vecka förläggs normalt 5 timmar 3 dagar/vecka men avvikelser kan beslutas av rektor, exempelvis om vårdnadshavare har minst 20 km mellan hemmet och förskolan.
• Uppsägningstiden av avtalsinnehavare är en månad, hel kalendermånad debiteras
• Möjligheten till tidsbegränsade placeringar är borttagen då uppsägningstiden kortats.

Reglerna börjar gälla 1 januari 2023 och finns i sin helhet på kommunens webbplats.