Nyheter

Ny fördjupad översiktsplan för Tärnaby

Utsikt över Tärnaby

Den 27 september antog kommunfullmäktige i Storuman en ny fördjupad översiktsplan för Tärnaby. Vi har valt namnet "Tärnaby med utsikt mot framtiden" på översiktsplanen som vi hoppas blir en energiinjektion för framtida projekt och utveckling av en anrik by. 

Den gällande fördjupade översiktsplanen för Tärnaby antogs 1998 och var i stort behov av en uppdatering. Översiktsplanen är inte bindande, men ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden.

Den nya fördjupade översiktsplanen skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur som både ger miljömässig nytta och förutsättningar för ökat bostadsbyggande, turism och permanentboende för att exempelvis skapa bättre underlag för de anläggningar som finns på orten.

Idag används cirka 155 hektar mark för bostäder och tomter inom Tärnabys tätortsområde. Nya utvecklingsområden som pekas ut för bebyggelse i den nya fördjupade översiktsplanen motsvarar cirka 221 hektar där det nu finns möjligheter att detaljplanera för bostäder och 17 % av dessa nya områden ligger inom LIS-områden för nya attraktiva strandnära lägen. 732 hektar utpekas som alpina intresseområden, områden som dels anses vara av intresse för anläggningsbaserad utförsåkning och offpist

Vi fortsätter nu arbetet med översiktsplaner som bland annat friluftsplanen för Hemavan och Tärnaby samt den kommunövergripande översiktsplanen för Storumans kommun. Det är viktigt för kommunen att ha aktuella styrdokument för att möta den samhällsutveckling som sker.

Framöver kommer mer information om tillfällen för medborgardialog och samråd i samband med andra planprocesser.

På länkarna nedan finns dokumentet i sin helhet samt miljökonsekvensbeskrivning.

Tärnaby med utsikt mot framtiden

Miljökonsekvensbeskrivning

Publicerad den 6 oktober 2022