Nyheter

Information om skolskjutsar i Storumans kommun

I nyhetsartiklar beskrivs Storumans kommuns skolskjutsreglemente vara anledningen till de förändringar som sker, men det nya reglementet träder i kraft 1 januari 2023. De förändringar som genomförts nu i höst beror på ett antal andra saker som vi gärna vill förtydliga.

Skolskjutsar anordnas till och från skolan enligt tidtabeller som styrs av de klasser som börjar först på morgonen och slutar sist på eftermiddagen. Varierar lektionstiderna uppstår väntetider för eleverna. Hemfärd sker via skolenheter längs vägen och samordnas med länstrafikens linjer, vilket är nödvändigt för att klara de geografiska utmaningarna.

Även nyheten för i höst med läxhjälp har påverkat skolskjutsarnas tidtabeller. Då föräldrar har olika förutsättningar att hjälpa sina barn med läxor har regeringen beslutat att göra skolan mera jämställd. Därför har man genomfört lagändringar så att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka från och med höstterminen 2022.

Storumans kommun har sökt statsbidrag i enlighet med ”Förordning (2014:144) för att skolor ska kunna anordna frivillig läxhjälp till elever.” Storumans kommun har valt att förlägga läxhjälpen i slutet av dagen och beställt skolskjuts efter avslutad läxhjälp vilket har fått till följd att skolveckan blivit lite längre

Geografiska utmaningar och ökade kostnader

Storumans kommun är skyldig att tillhandahålla skolskjuts tur och retur för att alla elever ska kunna fullgöra sin skolplikt. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla linjetrafik vilket av naturliga skäl prioriteras lägre. Under senaste tio åren har övriga resenärsmängder inte heller motiverat fortsatt linjetrafik varför linjer stegvis ersätts av rena skolskjutsar enkom för skolelever. Kommunen har träffat föräldragrupper som framfört linjetrafikens nackdelar med onödiga omvägar där inga elever ska kliva på/av för dagen.

Skolskjutsar är snabbare och flexiblare och det behövs utifrån att förändringar sker löpande med människor som flyttar runt. Skolskjutsar kan helt och hållet anpassas efter behovet. Om väntetiden överskrider 2,5 timmar sätts en dubbeltur in.

Det har i rapportering i media framställts som att FN:s klimatmål är en direkt anledning till förändringarna med skolskjutsar, vilket är felaktigt. Även om miljön är viktig så har Storumans kommun ingen antagen budget för utsläpp av koldioxid. Glesbygdskommuners trafik kostar mer per skattebetalare än andra kommuner. För vår kommun väntas den trafikbudget, som reglerar vår leverans, överskridas i år bland annat på grund av omvärldsfaktorer som krig och oroligheter. Det påverkas även av exempelvis låg konkurrens men också av reduktionsplikten som ökar drivmedelskostnaderna ytterligare varje år.

Publicerad den 3 september 2022