Nyheter

Information gällande skolskjutsar

Det har under senaste tiden inkommit frågor från allmänheten, och media har rapporterat, om förändringarna i skolskjutsar i Storumans kommun. Många vill ha en förklaring till de åtgärder vi varit tvungna att vidta för att bromsa kostnadsökningar.

Att kommunen drar ner antalet skolskjutsturer för att sedan annonsera efter tillsynsresurser under elevers väntetid kan tyckas rimma illa. Därför vill vi göra några förtydliganden och att sätta det i ett lite bredare sammanhang. Skolskjutsar utförs av kommunstyrelsen och budgeten har ökat under senaste tre åren.

Nu står vi inför ett ansträngt ekonomiskt läge där kommande kommunbudget tvingat oss till sparkrav då kostnaderna förväntas öka mer än den förväntade tilldelningen. En konsekvens av att inte göra åtgärder är att det totalt sett kommer påverka annan kärnverksamhet negativt under kommande år. Vissa åtgärder har redan utförts under innevarande år.

I den annons som Fritids, - kultur och utbildningsförvaltningen publicerat söks tillsynspersonal till samtliga skolenheter för elevers bedömda väntetid på skolskjuts. Anledningen till detta är att elever som väntar kvar på skolan kräver tillsyn.

• Kostnaden för tillsynsresurs är budgeterad till 500 000 kronor under 2023.

• Kostnaden för extraturer måndag-torsdag för att minska väntetiden är beräknad till 3 309 553 kr för 2023.

Vårt skolskjutsunderlag delas av dalgångar och sjöar som leder till att fler fordon behövs för att klara uppgiften. Av våra 658 grundskolelever har cirka 230 elever rätt till skolskjuts. Vår kollektivtrafik kostar därför mer än i de flesta andra kommuner och det tar längre tid att resa.

Vi är också känsliga för enstaka befolkningsförändringar som kan komma att påverka hela linjer. Det finns dessutom utmaningar med schemaläggning inom skolan som gör det svårt att undvika väntetider. Kommunens ambition är att minska väntetiderna mer men anpassningen tar tid att genomdriva.

I filen på länken nedan presenterar vi beräkningsunderlag för våra skolskjutsar och den historik vi hänvisar till.

Beräkningsunderlag för skolskjutsar

Publicerad den 8 december 2022