Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsens sammanträde

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti diskuterades bland annat följande frågor:

Förslag till politisk organisation för kommande mandatperiod har diskuterats i en parlamentarisk arbetsgrupp. Förslaget som slutligt ska beslutas av kommunfullmäktige i september innehåller inga dramatiska förändringar jämfört med nuvarande organisation. Fritids- Kultur och Utbildningsnämnden föreslås minskas från nio till sju ledamöter, i övrigt föreslås Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och övriga nämnder ha oförändrat antal ledamöter.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avsätta 3,5 miljoner kronor till investering i radiatorer och värmeledningar på Skytteanska skolan i Tärnaby.

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla tre förslag till exploateringsavtal i den västra kommundelen, det handlar om Västbyn i Hemavan, ett område mellan Kungsvägen och Mortsbäcken i Hemavan och Krokfors väster om Hemavan.

Kommunstyrelsen biföll också förslag till markanvisningsavtal på fastigheten Björkfors 1:5 i Hemavan.

En förändring av avfallsföreskrifterna i Storumans kommun diskuterades. Det handlar om en mindre revidering av föreskrifterna för att förenkla dispensansökningar. Förslaget ska nu beslutas av Kommunfullmäktige

Publicerad den 1 september 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)