Saemien Jarnge Dearnesne - etablering av Samiskt centrum i Tärnaby

Projektet Saemien Jarnge Dearnesne - etablering av Samiskt centrum i Tärnaby pågår sedan sommaren 2017 och avslutas under våren 2020. Projektets huvudsakliga syfte är att stärka det lokala samiska samhället, utveckla Tärna-bygden med ett samiskt besökscenter och att tillvarata och utveckla det samiska kulturarvet genom att etablera ett samiskt centrum i Tärnaby.

Det samiska är Tärna grundstomme och ursprung och det samiska livet och språket var norm i området fram till cirka början av 1900-talet. Vikten av detta, tillsammans med en ökande medvetenhet om urfolkens rättigheter och den stärkta minoritetslagstiftningen, aktualiseras allt mer på flera fronter via lokala, regionala och nationella aktörer och myndigheter och det är denna kraft som ska tillvaratas i projektet.

Centret ska skapas genom att samla ihop och formalisera ett samarbete mellan befintliga parter inom det samiska samhället, kulturen, och näringslivet. Detta skapar en levande samisk samlings- och arbetsplats som också är ett attraktivt besöksmål.

Logotyper

Publicerad den 7 oktober 2019