Ansök om bidrag till attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser

Discgolf

Kommunstyrelsen har för år 2023 avsatt 500 000 kr för genomförande av attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser, det som tidigare kallades "Storuman är nice-pengar". Insatserna ska kunna komma alla kommuninvånare till del och även i möjligaste mån höja attraktiviteten för besökare till kommunen.

Sista ansökningsdag är 30 april och beslut tas på kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj.

Vem kan söka?
- Föreningar
- Kommunala verksamheter
- Så länge kriterierna uppfylls kan även andra parter som t.ex. ekonomiska föreningar söka, om det inte innebär gynnande av enskild och att alla andra kriterier uppfylls.

Vad kan man söka för?
- Aktiviteter och evenemang.
- Investeringar av mindre omfattning.
- Medfinansiering av större projekt, t.ex. inom LEADER-programmet eller inom bygdemedelsprojekt.

Hur mycket kan man söka?
- Bidrag kan beviljas upp till 100 % av stödberättigade kostnader.

Vad kan man inte söka för?
- Bidrag kan inte utgå till insatser som riskerar att konkurrera med näringsverksamhet.
- Bidrag kan inte utgå till insatser som kommunen eller andra myndigheter regelmässigt utför inom ordinarie verksamhet.
- Bidrag kan inte utgå till insatser som riskerar att skapa nya kostnader för kommunen eller staten.
Vart skickas ansökan?
- Ansökan görs på avsedd blankett och skickas till kommunstyrelsen

Utbetalning
- Bidrag som beviljats av kommunstyrelsen ska rekvireras efter att beslut fattats.
- Användningen av medlen ska redovisas inom ett år och ej förbrukade medel ska återbetalas.

Ansökningsblankett attraktivitetsåtgärder

Riktlinjer för ansökningar och fördelning av medel för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser

Publicerad den 7 mars 2023