Detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder, motionshall m.m. vid Hemavans Fjällcenter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder, motionshall m.m. vid Hemavans Fjällcenter, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i april 2020, reviderad juni 2021. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder, verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande för nybyggnation av en motionshall/samlingslokal samt tillbyggnad av befintlig simhall med padelbanor, gym m.m.

Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Tidigare samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 11 maj till och med 1 juni 2020. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en samrådsredogörelse som finns att läsa här till höger. Planförslaget har reviderats efter samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns nu tillgängligt för granskning under tiden 6 september 2021 till och med 27 september 2021 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242), Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) och Fjällcenter i Hemavan (Renstigen 1) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 27 september 2021. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2018.685-315. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Publicerad den 1 september 2021

Relaterad information

Information om planprocessen (330 kb)

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Underrättelse om granskning (169 kb)

Samrådsredogörelse (1 mb)

Plankarta (537 kb)

Planbeskrivning (5,8 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (2,1 mb)

PM Geoteknik (1,6 mb)

VA-utredning (113 kb, p.g.a. sekretess publiceras inte kartbilaga)

Dagvattenutredning (333 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)