Grundsärskolan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Besöksadress och telefonnummer
Norrlandsgatan 1
923 32 Storuman
Telefon: 0951-141 30

Kontaktperson
Annelie Fjellström
Rektor
Telefon:0951-141 33
E-post:annelie.fjellstrom@storuman.se

Skolassistent
Maria Reinholdsson Ardlin
Telefon: 0951-141 30
Mobiltelefon: 070-346 01 34
E-post: maria.reinholdsson.ardlin@storuman.se

Studie- och yrkesvägledare
Anita Israelsson
Telefon: 0951-140 00
anita.israelsson@storuman.se

Skolkurator (från 1 september 2019)
Mona Sundström
Telefon: 0951-140 00
E-post: mona.sundstrom@storuman.se

Skolsköterska
Monica Larsson
Telefon: 0951-141 40,
Mobil: 070-510 08 94
E-post: monica.larsson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Händer

För elever med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. I vår kommun har vi en integrerad grundsärskola. Det innebär att eleven går kvar i sin grundskoleklass, men arbetar mot kunskapsmålen inom grundsärskolan.

Elever mottagna i grundsärskolan är tillsammans med sina klasskamrater i så stor utsträckning som möjligt. Utifrån elevens individuella behov anpassas undervisning, material, scheman och undervisningssituationer.

Eleverna undervisas både av pedagoger inom grundskolan och grundsärskolan, samt får stöd av speciallärare inom grundsärskolan.

Den nioåriga grundsärskolan liknar grundskolan i sin uppbyggnad och struktur. Den har en egen läroplan med kunskapsmål inom grundsärskolans ämnen och en egen timplan. Betyg kan ges i åk 6-9 och har skalan A-E (betyget F finns inte).

När elever går ut grundsärskolan kan de söka till gymnasiesärskolan. De är behöriga till gymnasiesärskolan genom att de varit mottagna i grundsärskolan och behöver inte betyg för att söka den utbildningen. De har även rätt att söka till gymnasieskolans introduktionsprogram och följa den läroplanen.

Grundsärskola och träningsskola 

Inom den obligatoriska grundsärskolan finns en inriktning som heter träningsskolan. Den är avsedd för grundsärskoleelever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen.

I träningsskolan finns kunskapsmål inom fem ämnesområden. Betyg sätts inte i träningsskolan utan det ges istället omdömen på två nivåer, grundläggande kunskaper eller fördjupade kunskaper.

Ett viktigt mål är att hjälpa eleverna att utveckla kunskaper som gör att de kan fungera så självständigt som möjligt i vuxenlivet.

Publicerad den 11 juni 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)