Nyheter

Ansök om LONA-stöd för pollineringsprojekt

Blommor

Nu kan du ansöka om LONA-stöd till naturvårdande projekt med syfte att förbättra situationen för vilda pollinatörer eller pollinering. Den 22 mars 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag för pollineringsprojekt som startar i år.

Vilka projekt kan få stöd?

För att LONA-projekt ska anses ha inriktning pollinering ska syftet huvudsakligen vara att förbättra situationen för vilda pollinatörer eller pollinering. Företräde ges för insatser som förbättrar, restaurerar eller nyskapar miljöer och som ger en långsiktig förändring genom att engagera förvaltare eller inkludera pollinering i en långsiktig plan. Bidrag för pollineringsprojekt inom LONA kan bland annat sökas för följande åtgärder:

 1. Restaurering av mark som har potential att hjälpa vilda pollinatörer genom till exempel avverkning, slyröjning, schaktningar, grävningar, bekämpning av expansiva växter, eller sådd av ängsfrön.
 2. Kunskapsuppbyggnad såsom inventering och kartläggning av pollinatörer, som syftar till att skapa lokala underlag för framtida åtgärder inom naturvård till exempel för grönstrukturplanering, kommunala områdesskydd eller riktade naturvårdsinsatser.
 3. Ta fram underlag eller förvaltnings- och skötselplaner för en långsiktig skötsel av mark för vilda pollinatörer.
 4. Informationsinsatser för att upplysa om värdet av insatser för vilda pollinatörer och pollinering.

Exempel på pollineringsprojekt

 • Borttagning av skuggande buskvegetation, genom till exempel röjning/fräsning.
 • Strategisk insådd av ängsfröblandningar eller plantering av pollen och nektarrika blomväxter
 • Bekämpning av expansiv växtart till exempel lupin eller kanadensiskt gullris, som konkurrerar med blomrik ängsvegetation.
 • Blottläggning av mark för bins bobyggnad, genom grävningar eller schaktningar i sandig mark.
 • Framtagande av kunskaps- och planeringsunderlag om pollinatörer för prioriteringar i arbetet med kommunens grönstrukturplanering
 • Informationsinsatser/-material om vilda pollinatörer och pollinering.
 • Inventering och annan kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete för att restaurera eller anlägga pollinatörvänliga miljöer.

I LONA-registret hittar du pågående och avslutade pollineringsprojekt. Bli inspirerad att starta projekt här i Storumans kommun!

Läs mer hos Naturvårdsverket 

Publicerad den 29 januari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)