Medborgarundersökning 2017

Storumanbor i sommarmiljö

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 131 kommuner i undersökningen hösten 2017 och Storumans kommun var en av dessa kommuner.

Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 266 av landets kommuner deltagit och 247 av dessa har deltagit mer än en gång. Undersökningen för Storumans kommun genomfördes mellan den 16 augusti och 27 oktober 2017. Ett urval på 800 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 44 procent enkäten.

Nöjd-Region-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Storumans kommun som en plats att bo och leva på blev 58. Det är samma resultat som vi hade i Medborgarundersökningen 2015. 

• För Storumans kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder, Trygghet samt Fritidsmöjligheter som kan höja helhets-betyget Nöjd-Region-Index.

• 45 procent av medborgarna i Storumans kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 20 procent vill avråda från det.

NRI för samtliga 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2017 blev 60. NRI för Storumans kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet.

Nöjd-Medborgar-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Storumans kommun blev 50. Det genomsnittliga resultatet för de andra 131 deltagande kommunerna är 55. Vårt tidigare resultat från 2015 låg på 52. 

För Storumans kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer, Kultur, Miljöarbete samt Gator och vägar som kan höja helhetsbetyget NöjdMedborgar-Index. 

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 57 för Storumans kommun. 

Nöjd-Inflytande-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Storumans kommun blev 41. För Storumans kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. Nöjd-Inflytande-Index för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen hösten 2017 blev 40. 

Under "relaterad information" finns fullständiga rapporter med statistik som du kan ta del av.

Resultat fritextsvar

Nytt för i år är att SCB i sitt resultat presenterar era fritextsvar. Vi har sammanställt en lista över de vanligaste fritextsvaren som kommit in till oss genom medborgarundersökningen i listan nedan. 

Förslag Antal 
Byta ut jäviga och/eller förbättra kompetensen hos politiker och tjänstemän 11
Bygg mera bostäder 10
Bättre gång- och cykelvägar 9
Förbättra äldreomsorgen 8
Bättre snöröjning 5
Förbättra kommunens övergripande miljöarbete 5
Bättre sophantering 4
Tillgång till simhall i Tärnaby eller Hemavan 4
Utveckla Tärnaby centrum 4
Fokusera på de kommunala kärnverksamheterna 4
Utveckla Hemavan för fortsatt expansion 4
Skapa fler arbetstillfällen 3
Bättre underhåll av gator och vägar 3
Barnomsorg på obekväm arbetstid 3
Bättre stöd till utsatta individer 2
Striktare inspektioner av byggen och bygglov 2
Sänk avgifterna för VA, tillstånd etc. 2
Förbättra för byarna och glesbygden 2
Bättre trafiksäkerhet 2
Bibliotek i Tärnaby 2
Förbättra utbildningsutbudet för vuxna 2
Utveckla Storumans camping 1
Öppna upp kommunhuset 1
Presentera politiker och tjänstemän på webben 1
Annonsera mer och gör informationsutskick 1
Tillvarata avfall som energi 1
Bättre röjning av träd, sly och gräs 1
Bygg mera industrilokaler 1
Ökad tydlighet i kommunala beslut gentemot individer 1
Höjd status för vårdpersonal och lärare 1
Bättre kollektivtrafik 1
För många kommunala mellanchefer 1
Förbättra för gymnasieungdomarna 1
Bättre SFI i Tärnaby 1
Bygg discogolfbana vid Badsjön 1
Förbättra utbudet av bio och kultur 1
Publicerad den 22 januari 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)