Kommunal författningssamling

I den kommunala författningssamlingen finns vissa beslut som fattats av Storumans kommunfullmäktige. Här finns sådana rättsregler som utfärdats av kommunen med stöd av den så kallade kommunala förordningsmakten.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Storumans kommun meddelade av kommunfullmäktige den 22 september 2015, § 119.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun

Storumans kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2014 om kommunens lokala ordningsföreskrifter. Syftet med ordningsreglerna är att säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom Storumans kommun.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun, originalhandlingar

Serviceplan för Storumans kommun 2019-2022

I serviceplanen finns kommunens serviceorter, servicenoder och servicepunkter beskrivna samt vilken servicenivå som dessa bör omfatta. Planen ska säkerställa hur man ska ombesörja grundläggande kommersiell service på landsbygden samt annan viss offentlig service som lämpligen kan samordnas med kommersiell service. 

Serviceplan för Storumans kommun 2019-2022

Strategisk plan för Storumans kommun 2020-2023

I juni 2019 antogs en ny strategisk plan för 2020-2023 som ersätter tidigare strategisk plan. Den strategiska planen är vårt viktigaste styrdokument som ligger till grund för allt vi gör i våra olika verksamheter.

Strategisk plan för Storumans kommun 2020-2023

Policy för resfria möten och energismart resande

Policyn utgör grunden för nödvändigt resande inom kommunorganisationen och kompletteras med riktlinjer som förklarar hur målen ska nås. Policyn ska leda till att anställda och förtroendevalda gör smarta val vid planering och genomförande av möten och resor i tjänsten. Storumans kommun ska vara en förebild för allmänhet och företag när det gäller resfria möten och smart resande.

Policy för resfria möten och energismart resande

Riktlinjer till policy för resfria möten och energismart resande

I bilagan finns riktlinjer för vår policy för resfria möten och energismart resande.

Riktlinjer till policy för resfria möten och energismart resande

Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar m.m.

Här finns taxor och avgifter för utskrifter och kopior av allmänna handlingar.

Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar m.m.

Publicerad den 16 januari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)