Energieffektiviseringsprojekt

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Erika Arklöf
Energi- och klimatrådgivare
Projektledare energieffektivisering
Telefon: 0951-140 75
Mobil: 070-344 29 29
E-post: erika.arklof@storuman.se

Ansvarig nämnd
Kvinna som använder kommunens spark

Kommunen jobbar aktivt med att minska energianvändningen inom kommunens egen förvaltning och kommunägda företag.

Storumans kommun vill vara en förebild för andra, i synnerhet för företag i vår egen kommun men också andra som är intresserade av att minska energianvändningen.

Energismarta Storuman 2020

År 2010 började kommunen jobba internt med energifrågor i ett energieffektiviseringsprojekt som finansieras av Energimyndigheten. I projektet har vi tagit fram en strategi för energieffektivisering och jobbar aktivt för att genomföra denna. Strategin kallas ”Energismarta Storuman 2020”

Strategin för energieffektivisering antogs av kommunfullmäktige i juni 2011. Strategin revideras årligen av kommunstyrelsen och uppdateras av kommunfullmäktige vart fjärde år.

Energibokslut

Varje år följer vi upp strategin genom att göra ett energiboklut där vi ser hur arbetet med energieffektiviseringen har gått. Bokslutet ligger till grund för prioriteringar och åtgärder för energieffektiviseringar i kommunen.

Mål 2014

Kommun har satt upp mål i strategin för att bidra till att Sverige når uppsatta klimatmål:

Fastigheter och övriga anläggningar

  • 10 procent effektivare energianvändning (jämfört med år 2009).
  • andelen förnybar elenergi ska uppgå till minst 50 procent.
  • andelen förnybar energi som uppvärmningskälla ska uppgå till 90 procent.

Transporter

  • 20 procent effektivare energianvändning inom kommunorganisationens transporter (jämfört med år 2009) vilket motsvarar en minskning med 230 MWh.
  • andelen miljöfordon ska öka till 50 procent.

Resepolicy

Kommunens strategi ”Energismarta Storuman 2020” visar vägen till ett hållbarare resande och som en del i den antog kommunfullmäktige i december 2011 en rese- och mötespolicy. Syftet policyn är anställda inom våra förvaltningar och majoritetsägda bolag gör smarta val vid planering och genomförande av möten och resor i tjänsten. Rese- och mötespolicyn utgör grunden för vårt resande inom kommunorganisationen.

Målet med policyn är att skapa:

  • förutsättningar för resfria möten
  • ett tryggt och säkert resande
  • kostnadseffektivt resande
  • energi- och klimateffektivt resande.

Samåkningsprojekt

För att minska resandet i kommunen har vi inom kommunen tillsammans med Lycksele kommun fått projektpengar för att utveckla ett klimatstrategiskt bokningssystem. Istället för att åka i var sin bil till samma ort, kan vi nu boka in oss på varandras resor och på så sätt samåka för att minska både kostnader och koldioxidutsläpp. Projektet innebär också att vi ska intallera GPS-enheter i kommunens bokningsbara bilar för få elektroniska körjournaler och för att bättre kunna följa upp hur mycket vi reser.

I projektet ingår Storumasn och Lycksele kommuner. Tillsammans har vi en bilpool med sammanlagt 9 bilar.

Sparsam körning

En av åtgärderna i handligsplanen för Energieffektiva Storuman 2020 är att utbilda den personal som kör mest inom kommunen i Sparsam körning, eller EcoDriving som det också kallas. Under hösten/vintern 2012-2013 har sammanlagt 60 personer gått utbildningen.

EcoDriving är en utbildning som lär oss att köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som vi värnar om miljön. Besparingen brukar ligga på omkring 5 procent, vilken blir många liter diesel inom en organisation som Storumans kommun.

El- cyklar och sparkar

I resepolicyn uppmanar vi anställda att promenera, cykla eller sparka om resorna är kortare än tre kilometer. För att underlätta detta har vi köpt in sparkar och el-cyklar.

Fastighetsbolaget AB Umluspen minskar energianvändningen

Det kommunägda fastighetsbolaget Fastighets AB Umluspen jobbar aktivt med att minska miljöpåverkan och har en målsättning att till 2020 minska energianvändningen med 30 procent. Umluspen deltar tillsammans med 100 andra bostadsbolag i Sveriges mest ambitiösa frivilliga energisparprogram som heter Skåneinitiativet. Umluspen har hittills gjort en minskning med 18,7 procent och är därmed bäst i Norrland bland fastighetsbolagen på att energieffektivisera.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)