Dispenser från renhållning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommun arbetar för att tillgodose medborgarnas krav på service och god miljö samt att förebygga nedskräpning. Som exempel på hushållsavfall kan nämnas köksavfall, blöjor och hushållens miljöfarliga avfall.

Hit räknas även hushållens skrymmande avfall såsom kasserade möbler, cyklar, kylskåp, frysar, spisar, skidor, sparkar mm. Även trädgårdsavfall som uppstår vid normal skötsel räknas som hushållsavfall.

För det har kommunen rätt att ta ut en grundavgift och en rörlig avgift för att täcka våra kostnader för insamling, transport, behandling och administration.

Det finns dock några möjligheter till undantag från renhållningsordningens bestämmelser och den rörliga avgiften.

Kompostering 

Det har blivit allt vanligare att folk vill kompostera sådant hushållsavfall som är förmultningsbart, både trädgårdsavfall och övrigt organiskt hushållsavfall. För kompostering av annat komposterbart avfall än trädgårdsavfall krävs en anmälan.

Kompostering, även hantering av bokashi, skall ske i en ”behållare” som effektivt utestänger fåglar, råttor mm och som medger tillräckligt lufttillträde för att fullgod nedbrytning skall ske. En behållare för kompostering kan du köpa eller bygga själv. Om du vill kunna kompostera året runt krävs dessutom att behållaren är isolerad, en så kallad varmkompost.

Tillförs latrin till komposten skall vid behov tillföras så mycket uppsugningsmedel (t ex torvmull) att ingen avrinning kan uppstå från komposten. Platsen för kompostering skall väljas så att grund- eller ytvatten inte kan förorenas eller annan störning uppstår.

Förlängd hämtningsintervall av hushållsavfall

Ifall en fastighetsägare har medgivits dispens för att själv ta hand om en del av sitt avfall, kompostering, kan längre hämtningsintervall medges.

Om abonnenten komposterar och har förlängd hämtningsintervall reduceras behållaravgiften med 40 procent. Den rörliga avgiften är oförändrad och debiteras den som ansvarar för kärlet. Grundavgiften kvarstår och debiteras fastighetsägaren. 

Gemensamt kärl för åretrunt-boende

Innehavare av två närbelägna fastigheter kan få dela kärl under förutsättning att sopmängden inte är större än att den vid varje hämtningstillfälle ryms i ett gemensamt sopkärl att fastigheterna är gränsgrannar eller med en gemensam väg emellan.

 Grännsgrannar 

Detta innebär att ägaren till fastighet A kan dela kärl antingen med fastighet B1, B2 eller B.3

Om två abonnenter delar kärl minskar behållaravgiften med 50 procent per abonnent. Den rörliga avgiften är oförändrad och debiteras den som ansvarar för kärlet.

Grundavgiften kvarstår och debiteras respektive fastighetsägaren. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam

Om du vet att din fastighet inte kommer att bebos eller nyttjas kan du ansöka om uppehåll i hämtning. Följande regler gäller för detta: 

  • Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst sex månader. 
  • Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst tolv månader.

Du betalar ingen renhållningsavgift under den tid du beviljats uppehåll i hämtning. Men den årliga grundavgiften är oförändrad och debiteras fastighetsägaren. 

Förlängd tömningsintervall av slam 

Fastighetsägare som av olika skäl önskar längre intervall av slamtömning. Detta gäller endast permanentbostäder där tömning vanligtvis sker varje år och fritidshus som har en hämtningsintervall på vartannat år.

Slamspridning på jordbruket 

Jordbruk som avser att sprida gödsel på egen eller brukad fastighet, och där hinder inte finns genom annan lagstiftning eller på annan grund, kan medges dispens för tömning av slam från egen slamavskiljare. 

Eget omhändertagande

Om en fastighetsägare kan omhänderta allt hushållsavfall som uppkommer i hushållet kan dispens erhållas. Förutsättning för sådan dispens är:

  • att omhändertagandet sker på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt
  • att avfallet slutligt omhändertas på den fastighet där det produceras.

Grundavgiften

Grundavgiften för renhållningen kommer att debiteras årligen även vid beviljad dispens. 

Ny renhållningsordning 2021

Kommunen har tagit fram förslag till ny avfallsplan för åren 2021-2030 och nya föreskrifter för avfallshantering som ska börja gälla under nästa år. Innan kommunfullmäktige senare ska ta beslut om planen och föreskrifterna har fram till 4 november 2020 allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Publicerad den 3 september 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)