Skolresor, skolskjuts

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd
elever som åker skolresa

Skolskjuts ska ordnas med hänsyn till skoldagens totala längd i förhållande till barns ålder och behov av tillsyn under eventuell väntetid.

För elever boende utanför tätort med ett gångavstånd mellan bostad och hållplats för skolskjuts, eller avstånd mellan hem och skola där vägen i huvudsak saknar belysning:
Åk 1-3   1 km
Åk 4-9   2 km
För övriga elever:
Åk 1-9   3 km

Kommunen tillämpar dessutom likformighet inom ett område vilket innebär att varje tätort räknas som ett område även om man bor inom eller utanför km-gränsen.

Förskoleklasselever får kostnadsfria resor med ordinarie linjetrafik. Ingen separat skolskjutsning och planering sker för förskoleklasselever.

Skolskjuts vid växelvis boende eller varaktigt boende beviljas enligt gällande lagar och praxis (Kommunförbundets Cirkulär 2004:64). Skriftlig ansökan ska komma in till handläggare för att tillstånd till skolskjuts ska kunna beviljas.

Fritid, kultur och utbildningsnämnden har fastställt skolområden. Elever som ansöker om skolskjuts till annan skolan än den de hänvisas till får kostnadsfria resor i form av skolskjuts om inte kommunen kan påvisa väsentliga kostnader av bytet till annan skola.

Om ditt barn vistas på fritids eller annan omsorg har de inte rätt till skolskjuts.Kommunen kan regelmässigt erbjuda föräldrar ersättning till självskjuts när det inte finns underlag till linjetrafik.

 Från och med 2005-07-01 har kommunstyrelsen ansvar för skolskjutsar.

Publicerad den 23 mars 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

E-tjänster och blanketter