Avgifter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd
Barn i barnomsorgen

På den här sidan hittar du information om vilka avgifter som gäller för att ha barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Barnomsorgstaxan ändras från 1 februari

Från och med 1 februari 2018 försvinner de så kallade tidsintervallerna i barnomsorgen. Det innebär en förändring i hur din barnomsorgsavgift räknas ut. Beslutet togs av fritids- kultur och utbildningsnämnden i december 2017. 

I Storumans kommun tillämpas "maxtaxa" för förskola och skolbarnomsorg. Avgiften beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst per månad. Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn.

Det yngsta barnomsorgsplacerade barnet räknas som det första.
Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst. Om hushållets gemensamma inkomst är 46 080 kronor eller mer per månad kommer man upp i maximal månadsavgift. 

Inkomsttaket för maxtaxan höjs från 45 390 kr till 46 080 kr från och med 1 januari 2018. Vilket innebär att de nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa blir följande:

Förskola/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Högsta avgift
Barn 1 3 % 1382 kronor
Barn 2 2 % 922 kronor
Barn 3 1 % 461 kronor

 Fritidshem/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Högsta avgift
Barn 1 2 % 922 kronor
Barn 2 1 % 461 kronor
Barn 3 1 % 461 kronor
 • Yngsta barnet räknas som första barnet.
 • Avgiften beräknas per kalendermånad och betalas i efterskott i slutet av månaden.
 • Barnomsorgsavgift får du betala under 11 månader/år (juli avgiftsfri). Man måste ha minst tre veckors  sammanhängande semester (maj-augusti) för att få juli avgiftsfri.
 • Föräldrarna betalar för platsen även om barnet tidvis inte utnyttjar den, vid till exempel vintersemester.
 • Månadsavgift räknas ut i % av lön före skatt per månad
 • Taxan är likadan för ensamstående och gifta föräldrar. När det gäller avgift räknas det lika för gifta föräldrar och sambor med gemensamt hushåll, oavsett om de har gemensamma barn eller inte.
 • Förälder är skyldig att anmäla ändrad inkomst och ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften. Förändring av avgiften sker från och med månaden efter det att ändringen anmälts.

Avgiftsgrundande inkomst 

 Barnomsorgsavgift beräknas på inkomst före skatt som till exempel: 

 • förvärvsinkomst
 • föräldrapenning
 • sjukpenning, sjukersättning
 • arbetslöshetsersättning
 • kontant arbetsmarknadsstöd
 • familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • vårdbidrag (60% av bruttobidraget)
 • pension
 • livränta
 • övriga skattepliktiga inkomster

Egen företagares avgiftsgrundande inkomst baseras på föregående års taxering eller sjukpenninggrundande inkomst (individuell prövning). 

Avgifter för barnomsorg

Den allmänna förskolan för 3-5 åringar, 15 timmar per vecka, är avgiftsfri. För barn med barnomsorg därutöver debiteras avgiften enligt taxa men minskas med 3/8 under september till och med maj från hösten det år barnet fyller 3 år.

Publicerad den 15 januari 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)