Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige

Höstens första möte i kommunfullmäktige behandlade flera frågor som väckte stor debatt bland ledamöterna.

Detaljplan för Storumans centrum 
Det nya förslaget till detaljplanen för torget i Storuman var ett av ärendena där många ledamöter var engagerade. När debatten var över så blev beslutet att återremittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att se över hur mycket grönyta kontra parkeringar som ska finnas på och omkring torget. Även frågan om en parkeringsutredning lyftes och troligen så kommer en sådan också att göras.

Nytt handlingsprogram för räddningstjänsten och riktlinjer för belysning
Kommunfullmäktige fattade beslut om ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten samt nya riktlinjer för väg- och trivselbelysning. En utförligare informationsinsats om de nya riktlinjerna ska göras under hösten.

Investeringsbeslut
Två större investeringsobjekt var uppe för beslut och ombyggnationen av köket på Vikbacka (Tärnaby) beviljades 6,3 miljoner kronor och triangelspår vid NLC Storumanterminalen (mellan Storuman och Stensele) beviljades 7,7 miljoner kronor.

Inriktningsbeslut för gemensam gymnasienämnd 
Ett inriktningsbeslut om att verka för att en gemensam gymnasiesamverkan i Region 8 antogs och det innebär att kommunen vill att alla kommuner i regionen samverkar om gymnasieutbildningar genom att endera bilda ett gymnasieförbund eller en gemensam gymnasienämnd år 2020.

Motioner och medborgarförslag
Som brukligt behandlades interpellationer, motioner och medborgarförslag mer att läsa om detta finns i kommande protokoll.

Publicerad den 27 september 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)