Nyheter

Snabbreferat från FKUN

FKUN:s ledamöter ser på film
Fritids- kultur och utbildningsnämnden har haft sammanträde och fick bland annat se en film om digitalisering.

Fritids, kultur- och utbildningsnämnden har haft sammanträde. På dagordningen stod bland annat information om Skolinspektionens tillsyn.

Information om budget och Skolinspektionen
Nämnden inledde morgonen med att lyssna till ekonom Jessica Boström som hade genomgång av budgetuppföljning januari-oktober 2017 och en fördjupad ekonomisk analys över gymnasieskolans olika verksamheter. Sedan tog förvaltningschef Barbro Åkesson vid och gick igenom Skolinspektionens beslut efter tillsyn på huvudmannanivå. Skolinspektionen har sett att Storumans kommun är en välfungerande skolkommun och man har tillit till rektorer och förskolechefer. Det som efterfrågas är tydligare politisk styrning, ledning och återkoppling till verksamheterna på övergripande nivå. Ett arbete som nämnden nu har startat upp och kommer att fördjupa under nästkommande nämnder.

Digitalisering
Under 2018 kommer skolan jobba mot helt nya mål gällande digitalisering. Det blir en spännande utmaning som bland annat innebär att mera digitala verktyg ska användas och programmering ska ingå i schemat. Nämndens ledamöter fick se en film för att få en förståelse om varför skolan ska digitaliseras.

Övriga beslutspunkter
Under beslutspunkterna fanns förutom ekonomin, kränkande behandling, medborgarförslag, motioner, ramtider, omval av ersättare till nämndens arbetsutskott och fadder för Parkskolan bland annat. Protokollet justeras måndagen 20 november och finns sedan att läsa på kommunens hemsida.

Kvalitetsarbete
När sammanträdet var avslutat och ledamöterna mätta efter en stärkande lunch ägnades eftermiddagen åt förskolan och fritidshemmens kvalitetsarbete och presentationer och diskussioner med förskolecheferna Karin Mörtsell och Karin Flygar. 

Publicerad den 16 november 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)