Planer och styrdokument

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Fjällvandrare
Tursimen och besöksnäringen är viktig för vår kommun. År 2020 ska Storuman vara en av Sveriges ledande turismkommuner.

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunen måste följa. Kommunerna har utöver det även utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas.

Kommunfullmäktige beslutar om vilka politiska inriktningsmål som ska uppnås under mandatperioden. Kommunstyrelsen omsätter de tänkta målen till politiska verksamhetsmål som förvaltningen sedan genomför. I årsredovisningen för de olika nämnderna kan du läsa om hur förvaltningen har lyckats uppfylla målen.

Strategisk plan 2016-2019

I juni 2014 antogs en ny strategisk plan för 2016-2019 som ersätter tidigare strategisk plan. Den strategiska planen är vårt viktigaste styrdokument som ligger till grund för allt vi gör i våra olika verksamheter.

Vision 

Vår vision är att "Storumans kommun ska genom samsyn utveckla hållbar tillväxt som genererar välstånd till medborgarna."

År 2020 kännetecknas kommunen av att här går det att lyckas. Vi är en bra kommun för alla att bo, leva och verka i med goda förutsättningar för företagsamhet i en fin miljö.Kommunen är en attraktiv arbetsgivare, som tar tillvara medarbetarnas kunskap och engagemang.

Alla, som är eller vill bli kommuninvånare, har förutsättningar att skapa sig ett gott och tryggt liv nära naturen med goda kommunikationer och möjligheter till meningsfulla aktiviteter och upplevelser samt sysselsättning på en bred arbetsmarknad. Vi är attraktiva att besöka och är en av Sveriges ledande turistkommuner.

I den strategiska planen finns det beskrivet hur vi ser på god ekonomisk hushållning. Vi har också satt upp finansiella mål och verksamhetsmål.

Finansiella mål

1. En långsiktig målsättning är resultatet ska utgöra minst 2 procent av skat- teintäkter,
utjämning och generella statsbidrag.
2. Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 miljoner kr på de egna långfristiga lånen.

Verksamhetsmål

1. Storumans kommun ska jämföra sitt resultat med SKL:s mätning Kommunens kvalitet i korthet, (KKiK). Måluppfyllelse nås då kommunen är bättre än medelvärdet på hälften av målen i KKiK som vi det enskilda året mäter.

Du kan ladda ner Strategisk plan 2016-2019 under fliken "relaterad information". Där kan du också läsa mer om mätningen "Kommunens Kvalitet i Korthet".

Publicerad den 20 juni 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)