Tobak, folköl, receptfria läkemedel

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Den som säljer tobaksvaror och folköl ska anmäla detta till kommunen. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjats. 

Den som säljer tobak och folköl ska utöva egentillsyn över försäljningen. Det innebär att ägaren är ansvarig för att försäljningsreglerna utifrån lagstiftningen följs i butiken. Ägaren ansvarar för att personalen känner till gällande regler och att det skapas rutiner för ålderskontroll. Det ska finnas ett skriftligt egentillsynsprogram som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken.

Ett egenkontrollprogram ska innehålla:

  • verksamhetsuppgifter som försäljningsställets namn, företagsnamn, kontaktperson och organisationsnummer/personnummer
  • försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder
  • försäljningsställets rutiner för marknadsföring
  • försäljningsställets rutiner för kontroll av märkning på förpackningarna
  • försäljningsställets rutiner för utbildning av personal.

En kopia av egenkontrollprogrammet ska alltid bifogas en anmälan om tobaksförsäljning.
Du hittar mer information om egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns bland annat exempel på egenkontrollprogram på flera språk.

Rökfria skolgårdar och miljöer

Sambandet mellan rökning och sjukdom har varit känd sedan mitten av 1960-talet. Omkring tjugo år senare förstod man att även passiv rökning är en stor hälsorisk. Tobakslagen kom till för att minska rökningen, främst bland ungdomar. Man ville också skapa rökfria miljöer och öka tillgängligheten på offentliga platser för allergiker, astmatiker och andra känsliga personer.
Den som äger eller disponerar lokalen eller området ansvarar för att bestämmelserna följs i 7 § Tobakslagen.

Ansvaret för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar lokalen ifråga. Utöver att vidta de åtgärder som behövs för att rökförbudet upprätthålls ska insatser ske genom t ex:

  • informera och markera genom skyltning
  • övervaka att reglerna inte överträds

På en skolgård får varken skolpersonal, elever eller besökare på skolan, röka i eller i anslutning till skolan enligt Tobakslagen. Förbudet gäller alla tider på dygnet även om eleverna på skolan är över 18 år. Det är även förbjudet att upplåta plats för rökning utanför skolgården för elever. 

Receptfria läkemedel

Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket. Kommunen ska kontrollera att detaljhandeln följer lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Information till kassapersonal under 18 år

Vissa arbetsuppgifter inom handeln och restaurangbranschen innebär försäljning av varor som enligt lag har en åldersgräns på 18 år. Dessa arbetsuppgifter kan medföra att arbetet blir psykiskt påfrestande och att det även finns risk för våld och konflikter. Dessutom kan brott mot dessa lagar har ett straff på fängelse upp till 6 månader.

Arbetsgivare ska alltid se till att den minderåriga får en introduktion. Introduktionen ska innehålla information om arbetsuppgifterna och riskerna. Du som är arbetsgivare måste försäkra dig om att den minderårige har förstått informationen. Särskilt viktig är introduktionen för minderåriga som saknar tidigare yrkeserfarenhet.

Din arbetsgivare ska dessutom informera vårdnadshavarna till yngre och äldre barn om arbetsuppgifterna, riskerna och vilka eventuella skyddsåtgärder som ordnats. De väljer själva hur man vill informera vårdnadshavarna. Vårdnadshavaren måste tillåta att den minderåriga får arbeta med just de arbetsuppgifterna.

Tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver tillsyn av försäljning enligt Tobakslagen, Alkohollagen och Lagen om handel med receptfria läkemedel. Även tillsyn av skolgårdar, förskolor och serveringsställen sker enligt Tobakslagen. Tillsynsavgift tas ut enligt fastställs taxa.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)