Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:819, 1:850 m.fl., fritidsområde mellan Kungsvägen och Mortsbäcken i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Sonja Eliasson
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 83

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:448, 1:819, 1:850 m.fl., fritidsområde mellan Kungsvägen och Mortsbäcken i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen december 2017. Den nya planen är tänkt att ersätta gällande detaljplan och syftar dels till att anpassa markområden i närheten av campingsplatsen.

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs enligt standardförfarandet.

Samrådstid

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samråd under tiden 2018-01-15- -2018-02-05. Inbjudna till samrådet är sakägare inom det berörda området, myndigheter och andra som har väsentligt intresse av frågan.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt under tiden 2018-01-15- -2018-02-05 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242), Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, senast 2018-02-05. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2016.0317-315.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)